Arkiv 2017


December Nytt 2017

Redan december – tiden bara rusar! I Silpinge Fiber har det hunnit hända en hel del:

Avtalet med Ronneby Miljö Teknik är äntligen klar och undertecknat av båda parter. Det är ett Avtal som är helt unikt för Silpinge Fiber. Som ni förhoppningsvis har märkt har det ju fungerat bra även innan men för att få det Administrativa godkänt behövdes naturligtvis denna formalitet.

Slutbesiktningen är genomförd av ett helt fristående konsultbolag från Stockholm. Det fanns inga anmärkningar, endast komplement behöver göras. Besiktningsmännen var nästan lyriska när de tittade in i skåpet mitt i Silpinge, som de ansåg vara ’är konstnärligt utfört…’ . Man tackar ELIAS !

Beslutet godkänt: ’Ansökan om utbetalning av projektstöd’ är godkänt och pengarna har kommit in i kassan. Än en gång vill vi från Styrelsen tacka för er spontana hjälpsamhet och era lån, stora som små. Varje krona var värdefull så Föreningen kunde fullfölja sina åtaganden. Kassören återkommer gällande återbetalning.

OBS Tätning av fiberrör: Ifall ni ser bilar vid fastigheter är det sannolikt ELIAS personal som åtgärdar det sista med fiberläggningen. Det gäller tätning mellan ingången in i husen och CPE-dosan. Fuktighet måste hindras vid eventuell lutning av ledningen inåt innanför vägen, därför tätar man i aktuella fall. Själv blev jag förvarnad genom ett sms och en tid, tydligen har detta inte varit fallet hos alla det berör. Men som sagt: Det är endast i vissa fall det sker, bedömningen sker av ELIAS.

Vi tackar nu alla för detta framgångsrika arbetsår, och önskar både Medlemmar och nätägare (!) en riktigt trevlig och vilsam Jul samt ett Gott Nytt År,

C h r i s t a, ordföranden, med övriga Styrelsen


Oktober Nytt 2017

Dags för ett nytt Medlemsmöte :

8 November 2017, kl 18.30, i Gnistan, som vanligt!

Vi kommer att få veta hur gruppavtalet skulle kunna se ut, som projektledaren har nämnt vid tidigare tillfällen.

Styrelsen analyserar tre pris- och paketförslag och förväntar sig avsevärt lägre priser för samtliga som vill ansluta sig.

En annan fördel med Avtalet skulle vara att alla gruppavtal debiteras via Föreningen, som i så fall skickar fakturorna till medlemmarna. En sådan åtgärd skulle definitivt kunna bemöta den givna förutsättningen från Skatteverket, nämligen att ’bedriva handel’ inom föreningen! Det skall bli mycket spännande.

Om det inte föreligger logiska eller tekniska behov hos er rekommenderar Styrelsen därför att avvakta med att teckna nya telefon-, -internet eller teveavtal till dess, mest för att bespara er dubbelarbete ifall ni väljer gruppavtal.

F ö hoppas Styrelsen även att Slutbesiktningen är genomförd då, d v s att själva fiberläggningen inkl anslutningen definitivt är avslutat och godkänt, samt -inte minst-att vi har ett giltigt Avtal med Ronneby Miljö Teknik.

Nästa angelägna steg blir sedan avräkningen: Efter att samtliga räkningar har kommit in och är betalda, kan vi skicka in all redovisning, alla avtal mm till Länsstyrelsen, få allt godkänt – och få återstående Bidrag.

Därefter -äntligen! – ser vi en slutsumma för projektet !

V ä l k o m n a!

Christa med Styrelsen


 

September Nytt 2017

Hoppas er sommar har varit vilsam och skön !

Min dator har äntligen kommit igång igen efter kraschen för fyra veckor sedan ! Ber om ursäkt för tystnaden under sommarmånanderna – själv är jag bara glad att det funkar…

Jag börjar med det viktigaste: Alla hushåll är nu inkopplade ! Nästa fas för Styrelsen blir Förvaltningen av vårt nät, där finns många frågor som behöver hitta svar. Vidare undersöker projektledaren fördelar med ett eventuellt gruppavtal för oss.

När vi nu alla har fiber och är i fas med betalningar av nätavgifterna, kommer dessa att debiteras var tredje månad.

Vårt speciella Avtal med Ronneby Miljöteknik är i stort sätt färdig, men skall godkännas av våra jurister. Semestern har försenat det hela.

Slutbesiktning är planerad till slutet av September 2017.

Därefter planeras ett allmänt Informationsmöte. Innan dess skall t ex

skåpen längs sträckan (49 stycken) märkas med utvändig Laservarning.

Obs : Skulle du ha dålig eller ingen mottagning alls: Ring din operatör.

Eventuellt fel på CPE (det första på insidan väggen, som skall lysa om den inte är avstängd av dig) anmäls till Ronneby Miljöteknik de kommande 24 månaderna.

Eftersom nu alla har fått fiber är det dags att plocka ner era skyltar vid tomten. Även informationsskyltarna vid infarterna kommer att plockas bort.


 

Juli-Nytt 2017

Äntligen semester-tider – hoppas ni har tid att läsa infon om fiber-läget helt kort:

Förhandlingarna med Ronneby Miljöteknik är igång, förslag finns, och skall godkännas av Styrelsen.

De, som har klagomål på fiberläggningen på sin tomt, behöver anmäla detta senast den 31 juli 2017. Projektledaren kommer att inspektera de fall, så han vet vad han pratar om vid sina samtal med leverantörerna.

Vi är nu inne i slutskedet för fiber-projektet i praktiken:

De flesta har fått fiber ,innanför väggen’, vilket innebär, att de kan beställa sina tjänster bl a via Ronnebyporten.se, beroende på vilka tjänster respektive leverantörer ni vill anlita.

Projektledaren rekommenderar att kontrollera att den av er beställda mängden bandbredd verkligen levereras, altså t ex 10/10 eller 10/100 : bredbandskollen.se (Bandbredd = Överföringskapacitet, (datatakt) En förbindelses förmåga att överföra datamängder, mätt per tidsenhet. Mäts i bit per sekund.)

Enl projektledaren återstår för närvarande att

  • Utföra vissa märkningar som ännu fattas;

  • Revidera bygghandlingar när inmätning av nätet är klart. både vår egen och den samförläggning som utförts genom EON;

  • Uppdatera vårt nät i ”Ledningskollen”;

  • Färdigställa all övrig dokumentation;

  • Slutföra avtal med Ronneby Miljöteknik som kommunikationsoperatör;

  • Fastställa tid för slutbesiktning och genomföra denna;

  • Åtgärda eventuella brister som framkommer vid besiktningen;

  • Genomföra en efterkalkyl avseende det ekonomiska utfallet.

Vi hoppas kunna se fram emot en stabil kommunikation utan störningar av åskväder o dyl.

Ett möjligt problem är ev. avgrävningar, men vi hoppas att alla markägare/fastighetsägare använder sig av Ledningskollen, där man kan ställa en fråga innan spaden sätts i backen – en viktig åtgärd man inte bör glömma…

Ha en fortsatt trevlig semester !!


 

Nyhetsbrev juni 2017

Det sista etapp-mötet är nu genomfört och snart skall alla ha fått fiber! Det har kommit rapporter om störningar ibland med nätet. Förklaringen kan vara den att projektet fortfarande pågår och det alltså jobbas med nätet till och från.

Arbetsläget i korthet:

Inom två veckor bedöms schakten vara klar!

Den 1 juli 2017 beräknas den praktiska delen av nätet vara färdig. Vilket innebär, att alla fastigheter har fått sina CPE:er installerade och att medlemmarna kan aktivera dem genom att välja någon operatör.

Senare i augusti/september genomförs slutbesiktning : Samtliga underlag skall då vara kompletta. Dessutom skall redovisning för Länsstyrelsen göras, så att utbetalning av resterande bidrag kan ske. Det gäller då bl a samtliga Markupplåtelse- och Fastighetsanslutningsavtal, ett arbete för styrelsen / projektledaren -det är inget som besvärar medlemmarna- men innebär mycket och viktigt arbete !

Den kommande utmaningen för den nya styrelsen är nu att utarbeta en organisation gällande förvaltningen av föreningens passiva fibernät.

styrelsesammansattning 2017


Kallelse till Årsmötet 2017

samt Nyhetsbrev april 2017

Här kommer Kallelsen till Årsmötet Onsdag, den 10 maj 2017, kl 18.30, i Gnistan, Silpinge.

Styrelsen föreslår en stadgeändring av Paragraf 7.3, som handlar om tilläggsavgiften vid för sen anmälan. När paragrafen inskrevs fanns det inga erfarenheter – det visade sig snart, att styrelsen fick göra undantag, och därför föreslås nu följande ändring:

§7.3 Vid en senare anslutning av fastigheten får fastighetsägaren själv betala samtliga kostnader för anslutning av fiber. Anslutning gäller från närmsta anslutningspunkt.

Med en ”senare anslutning” menas, att grävning förbi fastigheten har genomförts. När det gäller det praktiska genomförandet av anslutningen skall detta utföras fackmannamässigt enligt befintligt regelverk och i dialog med nätägaren. Är det nätägaren som skall organisera anslutningen tillkommer en avgift. Besiktning av den genomförda anslutningen krävs. Denna skall bekostas av fastighetsägaren.”

F ö föreslås en annan styrelsesammansättning, så att även andra områden än endast Silpinge är förankrade i styrelsearbetet.

Skriftlig information, bl a gällande ekonomin, kommer att finnas tillgänglig.

Årsmötet börjar som vanligt med kaffe och lite mingel.

Alla medlemmar är mycket välkomna !

Christa Nordin, ordförande, med Styrelsen

Läs även det senaste Nyhetsbrevet, se nedan.


 

Nyhetsbrev april 2017

Dags att uppdatera alla angående det fortlöpande arbetet !

Fiberindragning : En fråga som återkommer : När är det vår tur att få fiber indraget – inte minst med tanke på att förnya gamla avtal ? Exakta datum är svåra att få. Det gjordes försök att dela in etapperna, men den indelningen är inte längre aktuell. Hela projektet beräknas dock vara färdig den 1 juli 2017. Räkna alltså med att alla har fiber senast mot slutet av juni !

Tänk på att inte hasta med nya abonnemang : Telefonledningar klipps inte av ännu … De flesta som redan har indraget fiber (45 – 50 hushåll totalt) börjar använda det lite smått – själv blev jag inkopplad första veckan de höll på, men först för några dagar sedan blev routern inkopplad. Nu kör jag på! Det funkar bra! Telefonen har jag ännu inte ändrat, den funkar ju..

Etapperna : Själva indragningen av fibern in i husen kallar vi, eller leverantörerna, för ’områden’ eller ’etapper’. Etapper har alltså ingenting med tomtbeteckningen att göra ! Etapp 1- 4 är nu avklarad. I god tid skickas mötesinformationen ut till berörda till ’etapp 5 + 6’, vilket eventuellt blir vecka 20. Infon gäller att sätta sig in i att teckna abonnemang samt ’Ronnebyporten.se’.

När det är dags för aktuella etapper att dra in fiber genom väggen, blir berörda kontaktade via ELIAS. Tyvärr har medlemmarna inte alltid varit hemma överenskomna tider. Naturligtvis måste vi respektera ELIAS tider – överenskommen tid måste hållas.

Samförläggning : Arbeten går framåt, samförläggningen med EON är avslutat på de sträckor som överenskommits.

Nya intressenter : Bommerstorp samt Sörby Västra har anmält intresse att få vara med. Styrelsen har beslutat att förutsättning för deltagande är en kompletterande ny Ansökan till Länsstyrelsen, som måste bli godkänt. Beskedet där får alltså vara avgörande. Det tämligen omfångsrika Ansöknings-arbetet är igång.

Ekonomin : Den ser bra ut – men är ändå kärv för vår kassör, som skall betala räkningarna, innan vi får tillbaka både moms & bidrag från Länsstyrelsen ! Därför måste vi vara snabba med både fakturering och betalning för att klara ersättningen till våra levera ntörs-fakturor. Vi hoppas på förståelse.

 


Nyhetsbrev 1 mars 2017

Till att börja med här lite datum ni behöver anteckna redan nu:

Fastighetsanslutningen börjar den 6 mars 17. Det gäller etapp 1) + 2) och börjar vid Växjövägen / Lilla Silpingevägen. Information har skickats ut i god tid om både dag och mera exakt tidpunkt.

Mötet för etapp 3) + 4) : Onsdag, 15 mars 2017, Gnistan, 18.30 – alla berörda inbjudes via mail. Är det fler som vill komma, är ni välkomna. Läs gärna tipsen på hemsidan vad som har sagts tidigare.

Årsmötet är planerad på onsdag, den 10 maj 2017, 18.30 på Gnistan – kallelse skickas ut.

Genomföringen av projektet löper f ö enl tidsplan. All stamfiber är klar nu.

Föreningen undersöker just nu huruvida det är genomförbart att ansluta resten av Bommerstorpsvägen, som tidigare inte hade anmält något deltagande. Det krävs bl a en ny Ansökan till Länsstyrelsen för att utvidga området, ändra kartunderlaget mm. Som vanligt är det dessutom bråttom !

Ha det gott


Nyhetsbrev 9 februari 2017

Diverse tips från mötet för etapp 1) & 2)

Tiden går fort och redan är vi nästan i mitten av februari! Projektet är försenad pga av tidigare diverse sjukdomsbortfall samt ett stopp i fiber-matningen vid Värmansmåla. Det tog en hel del resurser från övrigt. Men nu är vi igång igen och det hela flyter på som planerat.

Mötet för etapp 1) och 2) är genomförd och var glädjande välbesökt. Förhoppningsvis fick alla frågor svar – men fortfarande måste man ju ta ställning hemma i kammaren !

Lite nya tips som kom fram :

Kapaciteten : Hur mycket tror ni er behöva? Det beror på hur många datorer och teveapparater som är igång samtidigt. Behovet verkar pendla mellan 10 och 100 mgbit, de flesta verkar börja med 10 mgbit. (100 mgbit behövs om man vill ladda ner mycket.) Naturligtvis handlar det om prisskillnad.Tänk på att man alltid kan prova sig fram och byta upp sig!

Avgifter : Glöm inte att jämföra startavgifter och bindningstid.

RonnebyPorten.se : Flera hade tittat på RonnebyPorten.se och hade både frågor och synpunkter. En operatör på sidan, Universal telecom, sticker ut – för de som endast önskar telefon samt bredband / internet. Universal telecom ingår i Alltele men är billigare. Ingen bindningstid.

Normalt brukar operatören leverera t ex en telefon-dosa som kopplas in, tillika kan en router ingå i paketet.

Trygghetslarm : Vad gäller tryghetslarm får man kolla med operatören i varje enskilt fall.

Bokning : Väljer man ett paket med teve-utbud får man räkna med 1 – 2 veckor registreringstid via RonnebyPorten. Skall sägas att man även kan registrera sig hos olika andra leverantörer här i Ronneby, Rosenqvists foto eller Intropris,eller t ex direkt hos Alltele eller Universal telecom, om man väljer dem.

Fiberinblåsning : Fr o m mitten av februari tror vi att fiber kommer att blåsas in i fastigheterna med start i Ettebro-skåpet.

Ur driftsfunktionssynpunkt är det önskvärd, att CPE placeras nära teven, vilket har påpekats tidigare. Efter den installationen är eventuella arbeten ’innanför väggarna’ aktuella. Där bestämmer ni var någonstans ni eventuellt behöver ha ett fast 220 W eluttag, helst för flera (4) kontakter. Det behöver ej vara jordad, men bör kanske inte heller placeras i våtutrymmet.

Prisjämförelser: Det finns flera paket man kan prova i sex månader till reducerat pris ! Glöm dock inte att kolla bindningstiden!

Mailadress : Ett annat viktigt tips var att kolla upp om mailadressen funkar med en ny operatör. Det finns en sajt telecomradgivarna.se som också är intressant i sammanhanget.

Integriteten viktig : Projektledaren Börje påpekade slutligen vikten av att värna om integriteten : Eventuella tillbehör som gratis brandvägg eller router kan vara kodade av leveratören och är därigenom påverkningsbar – till skillnad mot eget inköpt tillbehör.


Tillbaka