Vad är ett Markupplåtelseavtal

Eftersom fiberledningen är en sammanhängande ledning måste det finnas ett avtal, en tillåtelse, för grävningen på all mark där ledningen går. Det innebär i praktiken att alla deltagare i projektet men även de som avstår behöver skriva på en sådan, om ledningen på något vis berör deras tomt. Sådan överlåtelse är inte ersättningsberättigad.

Silpinge Fiber ek. för. bistår med det praktiska vid frågor.